Person Image

  Education

  • บช.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • บธ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 5 8 0 0
  2020 ว่าด้วยการด้อยค่าของสินทรัพย์ในตลาดทุนไทย หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2019 แบบแผนของกำไรและการบัญชีตามหลักความระมัดระวัง หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 1 0 0
  2018 แบบแผนของกำไรอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงหรือ? หลักฐานจากอันดับเครดิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มขึ้นการกำไรอย่างต่อเนื่อง: วิจารณญาณทางการบริหารหรือผลงานของการบริหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 ตลาดกำหนดราคาโมเมนตัมของกำไรถูกต้องหรือไม่? หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ 0 1 0 0
  2017 ผลกระทบทางด้านอันดับเครดิตของการเพิ่มขึ้นและลดลงของกำไรอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100 ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 1 1 0 0
  2012 การศึกษาแนวปฏิบัติทางด้านการบัญชีบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกรอบวิเคราะห์ลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2011 ปฎิกิริยาของตลาดส่วนเพิ่มต่อแบบแผนการรายงานกำไรที่เติบโตของบริษัท: หลักฐานเชิงประจักษ์ของตลาดทุนไทย หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2011 การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงกสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100 ผู้ร่วมวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2011 โครงการปรับปรุงระบบบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 บรรษัทภิบาลจะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของกิจการได้จริงหรือ? : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนหมวดอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2017 แบบจำลองคุณภาพทางการบัญชีเพื่อตรวจสอบการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานการเงินการคลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 0 0 0 0