Person Image

  Education

  • วศ.บ(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • Ph.D.(Electrical Engineering), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 การวิเคราะห์หาระดับเส้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีความเชื่อถือได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 1 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 41 122 0 0
  2022 งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2021 การวิเคราะห์ผลกระทบจากกำลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับบนสายจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวิธีที่แนะนำเพื่อบรรเทาผลกระทบ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็มเซค พาวเวอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 3 0 0
  2019 โครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบจากกระแสลัดวงจรที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟภายในโรงงานผลิตซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 5 6 0 0
  2017 โครงการพัฒนาสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสำนักงานอัจฉริยะด้านพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดโคเจนเนอเรชั่นเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ บริษัทเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 4 6 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากพลังงานลม หัวหน้าโครงการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3 3 0 0
  2016 งานที่ปรึกษาบริหารจัดการด้านเทคนิคสำหรับแผนงานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 1 2 0 0
  2015 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าโครงการ บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 0 0 0
  2015 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 7 31 0 0
  2014 การวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเข้ากับระบบไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด 10 19 0 0
  2013 โครงการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 13 0 0
  2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 38 0 0