Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(โลกศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • Dr.rer.nat. (Mineralogy), Johannes Gutenberg University Mainz, Germany, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 โครงการต่อยอดการใช้ประโยชน์ป่าชุมชนพื้นที่แหล่งพลอยจังหวัดแพร่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 5 1 0 0
  2021 การส่งเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2021 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ฟ้าหลวงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2020 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จ่ังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การศึกษาโครงสร้างผลึกของตัวอย่างพลอยเพทายก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดอกเกลือเกลือสินเธาว์ต้ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อการเพิ่มมูลค่าของดอกเกลือ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 สถานะออกซิเดชันของธาตุยูเรเนียมในพลอยเพทาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ลักษณะเฉพาะของพลอยคอรันดัมแหล่งน้ำขุ่น-น้ำยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางสเปกโตสโคปีของมุกเลี้ยงน้ำจืด จากหอยมุกสายพันธุ์ Chamberlainia hainesiana หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 ลักษณะผิวเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 13 0 0
  2021 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีนตอนปลาย จากหลักฐานซากสิ่งมีชีวิตกลุ่มมอลลัสก์และตะกอนชายฝั่งโบราณในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อวิเคราะห์อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 3 0 0
  2017 โครงการมาตรฐานความวาวของมุก หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอัญมณี อำเภอเด่นชัย-วังชิ้น จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 6 0 0
  2014 โครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอัญมณีประเทศศรีลังกา หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2014 การศึกษาลักษณะเฉพาะของแหล่งสะสมด้วยพลอยแซปไฟร์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีบริเวณ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2014 การศึกษาวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ ภาวะน้ำหลาก และสมบัติของโคลนร้อน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนต้นแบบในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการมาตรฐานและการตรวจสอบเพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะห์ที่ปรับปรุงคุณภาพผสมผสานหลายขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการดูดกลืมในช่วงรังสีอินฟาเรด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยลักษณะผิวเพชรธรรมชาติและเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2011 โครงการการทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 0 0 0
  2010 โครงการลักษณะผิวเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการความดันความร้อนสูง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2010 การวิจัยลักษณะเฉพาะของอัญมณี เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาพื้นผิวอัญมณีระดับไมโคร-นาโนเมตรด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0