Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปร.ด.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 ผลทางอัลลีโลพาทีของกัญชงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัย ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาคุณภาพเส้นใยกัญชงไทยที่ปลูกบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 2 0 0
  2022 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากแปลงปลูกกัญชงและการจัดการระบบการผลิตแบบขยะเหลือศูนย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 นวัตกรรมหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่สามารถย่อยสลายได้ผลิตจากเซลลูโลสธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 พลวัตการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเส้นใยในระบบแช่ฟอกปอคิวบา หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 อิทธิพลของกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลต่อสมบัติของเส้นใยปอคิวบาที่แช่ฟอกด้วยน้ำและเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 1 0 0 0
  2015 การศึกษาคุณภาพเส้นใยกัญชงไทยที่ปลูกบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเส้นใยจากเปลือกต้นที่มีศักยภาพสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากแกนปอคิวบาและกัญชงในรูปแบบของแผ่นชิ้นไม้อัดและเชื้อเพลิงอัดเม็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย หัวหน้าโครงการ โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 1 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 2 0 0
  2021 การแยกเส้นใยกัญชงโดยกระบวนการแช่ฟอกด้วยน้ำ หัวหน้าโครงการ งบประมาณเทศบาลบางพระ 0 0 0 0
  2019 อัตราการบำบัดน้ำเสียต่อต้นของต้นธูปฤาษีในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาวัสดุตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารจากวัสดุเหลือทิ้งของกัญชงและยาสูบสำหรับศูนย์การเรียนรุ้เทคโนโลยีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย การยาสูบแห่งประเทศไทย 1 1 0 0
  2015 THAIGERM-037: AgroFibre(Thai-German Agro-based Fibre Exchange Programme-Sustainable Development: From Plant to Product) หัวหน้าโครงการ Thai-German S&T Cooperation Research Mobility Scheme 2 0 0 0
  2015 แกนกัญชงในการผลิตวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของพาร์ติเคิลบอร์ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2013 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์/โครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0