Person Image

  Education

  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มประสิทธิภาพการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในระบบทางเดินอาหารจำลองและระหว่างการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์อาหารโดยการห่อหุ้มเซลล์และเคลือบเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกของสมุนไพรเมื่อใช้ร่วมกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในระบบทางเดินอาหารจำลองและระหว่างการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์อาหารโดยการห่อหุ้มเซลล์และเคลือบเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินในเครื่องดื่มโยเกิร์ตข้าวสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 6 19 4 0
  2022 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมเห็ดในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 คุณสมบัติของสารเสริมรสชาติโคคูมิที่ผลิตจากเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือของแบคทีเรีย Tetragenococcus muriaticus FF5302 เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 ศักยภาพความเป็นพรีไบโอติกของแป้งจากเมล็ดทุเรียนเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 ศักยภาพของส่วนประกอบของอาหารเชิงฟังก์ชั่นแห่งอนาคตเพื่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตรูปแบบใหม่จากเมล็ดฟักทองหมักโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2021 การศึกษาประสิทธิภาพของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์โพรไบโอติกในการเสริมภูมิคุ้มกัน และยับยั้งกลไกการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพื่อนำประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ชอบเกลือและจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกจากอาหารหมักภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพโปรไบโอติกเพื่อประยุกต์ใช้เป็นกล้าเชื้ออาหารหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกของสมุนไพรเมื่อใช้ร่วมกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ซินไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดน่านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาแหนมเห็ดโดยใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงคุณภาพของขนมจีนแป้งหมักในระดับนำร่องด้วยเอนไซม์โปรติเอสจาก Enterobacter sp. สายพันธุ์ SK01 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์กลูตามิเนสชอบเกลือจากน้ำปลาเพื่อพัฒนาเป็นสารเสริมรสชาติโคคูมิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มแช่แข็ง(สมูทตี้)ผสมผักและผลไม้ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ดโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 อิทธิพลของสมุนไพรไทยชนิดผงต่อคุณสมบัติโปรไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  2016 การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีนแป้งหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2015 ศึกษาวิจัยการผลิตโยเกิร์ตถั่วเหลืองจากนมถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การตรวจหากลุ่มยีนที่ควบคุมการผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาร์ไรด์เพื่อการผลิตพรีไบโอติกจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ชนิดคนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าต่อการรอดชีวิตของแลคติกแอซิดแบคทีเรียในการทำแห้งแบบ Freeze-drying ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 2 0
  2014 ศึกษาวิจัยการผลิตโยเกิร์ตข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพาะงอกพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 ความคงที่ของคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของเชื้อแลคติกแอซิดในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิต functional ingredients ที่มีกรดอะมิโนและไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกากถั่วเหลืองหมัก ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 1 1 0
  2014 การใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิดแบคทีเรียในอุตสาหกรรมขนมจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การทดสอบโปรไบโอติกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยึดเกาะกับเยื่อบุผนังลำไส้โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การตรวจหา gtf ยีนและการแสดงออกในแลคติกแอซิดแบคทีเรีย เพื่อการผลิตเบต้า-กลูแคน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 3 1 0
  2012 สมบัติพรีไบโอติกของโพลิแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ศักยภาพการเป็นโปรไบโอติกของแล็กติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดองพื้นบ้านของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลจรเข้บัว หัวหน้าโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (Khanong Phra Subdistrict) ตำบลขนงพระ หัวหน้าโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสากอ หัวหน้าโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2022 การเตรียมตัวอย่างสำหรับโครงการประเมินความเสี่ยงของ คนไทยจากสารพิษและสารปนเปื้อนที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เอกชนระเบียนเลขที่ 00274/65 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสามวาตะวันออก กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2022 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสามวาตะวันตก กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 0 0 0 0
  2021 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0 0 0 0
  2020 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสไตล์ญี่ปุ่นจากข้าวหอมมะลิของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 พัฒนากระบวนการผลิตแป้งหมักขนมจีนด้วยเอนไซม์โปรตีเอสจากแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณวลัยพร ตอมพุดซา บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณนิภัทรา จึ่งสกุล บ้านเลขที่ 74 ซอยราษฏร์บูรณะ 26 ถนนราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณอนุตาร์ นุ่มนวล บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250) 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวโดยกระบวนการทางชีวเคมี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0