Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Mechanical Engineering), National Chung Hsing University, Taiwan, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 8 3 0 0
  2021 เตาไพโรไลซิสชีวมวลชนิดให้ความร้อนด้วยตนเองเพื่อผลิตถ่านไร้ควัน น้ำส้มควันและน้ำร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยวิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2019 การจำลองสมรรถนะของแก๊สซิไฟเออร์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางอุณหพลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1 0 0 0
  2019 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากการทอริแฟกชั่น หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 3 2 0 0
  2019 การผลิตเฟอร์ฟูรัลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 เครื่องผลิตแก๊สชีวมวลชนิดไหลลงใช้อากาศ 3 ขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 เครื่องต้นแบบผลิตกระแสร์ไฟฟ้าขนาด 10-15 kW โดยแก็สที่ได้จากเครื่องแปลงแก็สจากชีวมวล สองขั้นนวัตกรรมใหม่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 เครื่องผลิตแก๊สคุณภาพสูงจากไม้ เพื่อผลิตกระแสร์ไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การออกแบบและพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพแบบครบวงจรจากโรงเรือนโคเนื้อ (สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การออกแบบและสร้างชุดทดลองชนิดกงล้อลดความชื้นสำหรับระบบปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 ออกแบบ และสร้างเตาแก็สซิไฟเออร์ชนิดไหลลง แบบให้อากาศ 3 ขั้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0