Person Image

  Education

  • ศษ.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2552

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2013 การกระจายและเอกลักษณ์ของสมาชิกในความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 เอกลักษณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับสมาชิกของความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์ไม่ใช่ค่าคงที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 23 10 0 0
  2020 ผลบวกส่วนกลับของจำนวนสามเหลี่ยม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2019 ผลส่วนกลับของส่วนท้ายของอนุกรมพี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
  2018 ผลคูณของพหุนามกำลังสี่เหนือดรรชนีเรียงติดกันที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2018 ผลบวกของกรณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 บางปัญหาในวารสาร Fibonacci Quarterly และการจัดรูปของกรณฑ์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) ปีการศึกษา 2560 1 2 0 0
  2016 สูตรชัดแจ้งสำหรับจำนวนฟิโบนักซีอันดับ k และบทประยุกต์ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 1 0 0 0
  2016 การขยายความสัมพันธ์ของจำนวนฟิโบนัชชีและลูคัส หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 5 0 0 0
  2016 ผลบวกส่วนกลับของจำนวนไตรโบนักซีและการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2016 ผมบวกของกรณฑ์ที่สอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 การกระจายและเอกลักษณ์ของสมาชิกในความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2013 สามเหลี่ยมฟิโบนักซีอันดับ k และการประยุกต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2012 เอกลักษณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับสมาชิกของความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์ไม่ใช่ค่าคงที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 ระบบการจัดการและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของพิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง กรณีศึกษา สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 0 0 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจถอนรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1 หัวหน้าโครงการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2010 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2009 แนวทางการพัฒนาผู้นำกิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ศุนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 2 0 0
  2013 การกระจายและเอกลักษณ์ของสมาชิกในความสัมพันธ์เวียนเิกิดอันดับสอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2011 สมการไดโอแฟนไทน์และพหุนามเลขชี้กำลัง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 2 0 0