Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D.(Marine Environmental Management and Sustainable use), University of the Sunshine Coast, ออสเตรเลีย, 2552

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำภายหลังการออกมาตรการคุ้มครองพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 5 0 0
2018 ผลกระทบการสะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2017 ศักยภาพเชิงนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงทางสกายะของแหล่งดำน้ำเรือมัตโพน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 การเปรียบเทียบผลของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อผลผลิตของกุ้งและการจัดการคุณภาพน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนงานวิจัย 0 1 0 0
2010 การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในแนวปะการัง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 8 24 0 0
2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการน้ำอับเฉาเรือเดินทะเลเพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
2018 ศักยภาพเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย : ป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2017 โครงการจ้างสำรวจสถานภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศก่อนการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชุมพร ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 2 0 0
2016 โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น่ำ ทะเลสาบสงขลา หัวหน้าโครงการ กรมอาชีวศึกษา 0 0 0 0
2016 การศึกษาติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเรือมัตโพน จ.ชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 2 0 0
2016 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบนิเวศในพื้นที่จัดวางปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 1 0 0
2015 การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 2 0 0
2015 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรองรับการออกกฎ กติกาการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2015 การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือพระทอง บริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา (ปีที่ ๒) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยกรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 1 0 0
2015 การศึกษาติดตามประเมินศักยภาพและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมบริเวณปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ (เรือมัตโพน) จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 1 0 0
2014 การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว หัวหน้าโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 0 1 0 0
2014 ระบบนิเวศและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาล สกุล Sargussum C. Agargh ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 3 0 0
2014 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในบริเวณจัดวางปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ จังหวัดพังงา ผู้ร่วมวิจัย สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 2 0 0
2013 การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในแนวปะการัง หัวหน้าโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
2013 การศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะในทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน หัวหน้าโครงการ โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 1 1 0 0
2012 สถานะปะการัง คุณภาพน้ำ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของชุมชนบริเวณชายฝั่งตันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย Asia Pacific Network for Global Change Research (APN) 2 2 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบเชิงนิเวศจากการท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2011 ศักยภาพการพัฒนาและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างยั่งยืนในเขตพัทยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2011 การศึกษาการพัฒนาแหล่งดำน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวดำน้ำในเขตพัทยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบจากคุณภาพน้ำต่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง หัวหน้าโครงการ University of the Sunshine Coast 1 3 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวต่อแนวปะการังของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2010 The Comparison study on the colonization stage of fouling communities on artificial reefs: The case of HTMS Kut (Thailand) and the HMAS Brisbane (Australia) ผู้ร่วมวิจัย University of the Sunshine Coast 0 1 0 0