Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • M.S.(Food Industry Management and Marketing ), University of London , สหราชอาณาจักร, 2546
  • ปร.ด.(Relationship Marketing), มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2021 ความสำคัญของการเชื่อมต่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซุปเปอร์ฟู้ด ในยุคของกระแสของอาหารสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤติโควิท- 19 หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาอาจารย์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2020 การสร้างคุณค่าร่วมกันและการรับรู้มูลค่าของลูกค้าการสั่งซื้ออาหารผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือในยุคเศรษฐกิจขี้เกียจ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการตลาด 1 0 0 0
  2019 การศึกษาบทบาทของแรงจูงใจลูกค้าเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมอบในร้านค้าปลีกเบเกอรี่ หัวหน้าโครงการ กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 0 0
  2019 การสำรวจความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการรับรู้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 6 0 0
  2018 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรองผลิตภัณฑ์และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2018 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของการรับรู้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ในรูปแบบบรรจุซองที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2018 ประเทศจีน และประเทศไทยในบริบทของการพัฒนาทางสังคม และการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างประชากรจากอิทธิพลของแนวคิดเส้นทางสายไหม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2018 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์ของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านสื่อเครือข่ายสังคมในธุรกิจผู้ให้บริการด้านอาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2017 การศึกษาแนวคิดปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใช้กลิ่นบำบัด หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2015 แนวโน้มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการตลาด 0 1 0 0
  2015 การศึกษาการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
  2014 ความเชื่้อมั่นและแรงจูงใจของผู้ปกครองในการเลือกซื้อของใช้เด็กผ่านสังคมออนไลน์ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะบริหารธุรกิจ 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0