โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 0 0 0
2012 ศักยภาพและการพัฒนา Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิตBiodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การชักนำให้เกิดหน่อไม้ฝรั่งเททระพลอยด์ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2011 การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง(Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้เทคนิค Micro-cutting หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพือการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้และสมุนไพรพื้นเมือง เพื่อคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0