Person Image

  Education

  • วท.บ.(ปิโตรเลียมและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2541
  • M.S. (Polymer Science), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2546
  • Ph.D. (Polymer Science), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2013 การผลิตเส้นใยและด้ายธรรมชาติจากกาบไผ่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมโครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated Cellulose) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการจัดทำแผนแม่บท"การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน" ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงผ้าฝ้ายเพื่อต้านสิ่งสกปรกด้วยเทคนิคแอ็ดไมเซลลาร์ พอลิเมอร์ไรเซชั่นและการฉายรังสียูวี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0