โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 Nutritional, Genetics, and Food Innovationfrom Leaves to Grains of the Rainbow Rice as a New Food Concept for Wellbeing ผู้ร่วมวิจัย Rockefeller Foundation 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 5 12 0 0
2020 วัสดุผสมซิงค์ออกไซต์/คอนจูเกตพอลิเมอร์เรืองแสงชนิดใหม่สำหรับการหาลายนิ้วมือแฝง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 ข้าวเพื่อสุขชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 4 0 0 0
2020 การพัฒนาเทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสืบสวนสอบสวน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาวัสดุผสมซิงค์ออกไซด์/พี เอฟ วี เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือแฝง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 9 0 0
2013 การสังเคราะห์และการออกแบบความกว้างของแถบพลังงานของโคพอลิเมอร์ Poly[(othro, meta, para-phenylenevinylene)-alt-(2-methoxy-5-octyloxy-p-cyano-phenylenevinylene) สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การสังเคราะห์ (ออร์โทร-, เมตา- ,พารา-)โอลิโกแอนทราซีน สำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์พอลิเมอร์ไดโอดเปล่งแสง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 การแปรรูปวัตถุดิบจากผลส้มโอด้วยวิธีทางเคมีเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณพัฒนาจังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
2019 การเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกข้าวโพด หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2011 โครงการการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนภาคกลางและตะวันตก เพื่อจัดทำแผนนโยบาย วทน. แห่งชาติ 10 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
2010 การสังเคราะห์พอลิฟลูอรีนไวนิลีน/โกลด์นาโนคอมโพสิท และการคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัมสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์พอลิเมอร์ไดโอตเปล่งแสง หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0