Person Image

  Education

  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท. บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 3 0 0
  2023 การพัฒนาพรรณไม้น้ำ Cryptocoryne albida เพื่อให้ได้สายพันธุ์แปลกใหม่ด้วยรังสีแกมมาและเทคนิคโปรโตพลาสต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินโดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาต่อยอดการตรวจวิเคราะห์การเรืองแสงในพืชที่ได้รับการถ่ายยีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 โปรตีนเซลล์เดียวจากการหมักหัวพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ด้วยแบคทีเรียผลิตกรดอะมิโน Corynebacterium glutamicum DS50 สายพันธุ์ที่ไวต่อเอนไซม์ไลโซไซม์: คุณค่าทางโภชนาการและการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนและเสริมเส้นใยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 7 15 1 0
  2023 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากข้าวสีเพื่ออาหารสุขภาพ : การประเมินความเสี่ยงและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความเสถียร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประเมินความปลอดภัยของสารพิษซิตรินินและออคราทอกซิน เอ ในข้าวที่มีแอนโทไซยานินสูงและการศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเจริญและการสร้างสารพิษของเชื้อรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2022 โครงสร้างและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2021 การพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 2677-2558 เพื่อรองรับมาตรฐานการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและสารชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียทนเค็มสายพันธุ์คัดเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การคัดแยกจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการลดการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินโดยชีววิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดฟาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ต้นเข้าพรรษา (Smithatris supraneanae W.J. Kress & K. Larsen) ในสภาพปลอดเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2018 การประเมินสารพิษเชื้อราและเชื้อราสร้างสารพิษในวัตถุดิบหลักของอาหารไทย : กรณีศึกษาข้าวเหนียวและพริกแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2018 การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การกระจายตัวของเชื้อราสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินและออคราทอกซิน เอ ในพริกแห้งและปัจจัยในการสร้างสารพิษ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2017 การค้นหายีนที่สร้างสาร Taxol และความหลากหลายของราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพของราเอนโดไฟต์ที่ทนต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 กระบวนการหมักกรดโคจิกจากมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Aspergillus เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2017 การย่อยสลายทางชีวภาพของ DDT ในดินโดยเชื้อรา Fusarium solani P114 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้และการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากวัตถุดิบไม้แต่ละชนิดและอุณหภูมิต่าง ๆ ในการควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต Indole acetic acid (IAA) โดย Bacillus spp. ที่แยกได้จากดินด่าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การย่อยสลายสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อราจากดิน : การคัดแยกและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การประเมินศักยภาพของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีในการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การจำแนกแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยใช้ลำดับเบสของคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอและนิวเคลียร์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ – อาร์เอฟแอลพี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 โปรตีนเซลล์เดียวจากการหมักหัวพืชแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ด้วยแบคทีเรียผลิตกรดอะมิโน Corynebacterium glutamicum DS50 สายพันธุ์ที่ไวต่อเอนไซม์ไลโซไซม์: คุณค่าทางโภชนาการและการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนและเสริมเส้นใยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การสร้างลักษณะเรืองแสงในสาหร่ายฉัตรด้วยโปรตีนเรืองแสง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือก และขยายโคลนของต้นหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรแบคทีเรียทนเค็มกลุ่มที่สร้างสาร indole-3 acetec acid (IAA) และสารควบคุมราก่อโรคเพื่อการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการปลูกและคุณภาพของมะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรแบคทีเรียทนเค็มกลุ่มที่สร้างสาร indole-3-acetic acid (IAA) และสารควบคุมราก่อโรคเพื่อการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการปลูกและคุณภาพของมะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2016 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เศรษฐกิจ ปลอดโรคสู่ภาคเอกชนผู้ผลิตกล้วยไม้เป็นการค้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ปลอดไวรัส ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอกชน 1 0 0 0
  2014 การทดสอบยืนยันความสำเร็จและการคงอยู่ของยีนเรืองแสงในโครโมโซมของพรรณไม้น้ำเรืองแสง Hygrophila difformis ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคนิคการถ่ายยีนในพรรณไม้น้ำเพื่อการสร้างพันธุ์ใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0