โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2017 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2016 การศึกษาแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูมิภาค ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทูเซเว่นตี้ เอวิเอชั่นคอนซับแทนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2014 การประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2557 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2012 ผลกระทบการเปิดเสรีเต็มรูปแบบของการขนส่งสินค้าทางอากาศใน ASEAN ต่อการส่งออกพืชผลของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0