โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2024 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2024 การพัฒนาเครื่องขุดถั่วลิสงแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์นั่งขับ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2023 สถานภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และทิศทางงานวิจัยในอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตในระบบการปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักและการปรับตัวของเกษตรกรต่อสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ำฝน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 การคัดเลือกนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศในภาคเกษตรไทย ผู้ร่วมวิจัย Winrock International 0 0 0 0
2022 การปรับปรุงพันธุ์ การปลูก และการใช้ประโยชน์กัญชา และการพัฒนาเทคโนโลยีฐานการผลิตและสกัดสารกัญชา ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 0 0 0
2023 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2022 ระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการปลูกมันสำปะหลังแบบองค์รวมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2021 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาพืช ผลิตภาพ และคุณภาพเชิงพลังงานชีวมวลเพื่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าระบบการเผาไหม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 เทคนิคการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบชีวมวลเบื้องต้นด้วยสารละลายฤทธิ์กรด - ด่าง และวิธีกลต่อคุณภาพผลผลิตชีวมวล ผลิตภาพก๊าซชีวภาพ และองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ทุนข้ามชาติต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินภาคเกษตรกรรมและวิถีชีวิตเกษตรกรและชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 ผลของการใช้เมล็ดถั่วลิสงที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินไปปลูกทำพันธุ์ ที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของถั่วลิสงเมล็ดโต และการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในผลผลิตและในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 2 4 0 0
2024 การจัดการขยะเป็นศูนย์ในสวนปาล์มน้ำมันโดยการผลิตอาหารหยาบหมักจากเศษทางใบปาล์มเพื่อลดอาหารข้นและค้ำจุนแหล่งอาหารโคในช่วงฤดูแล้งของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ GIST Research Institutes (GRI) Research Grant under International Environmental Research Institute ( 0 0 0 0
2023 การสำรวจนวัตกรรมเกษตรเท่าทันภูมิอากาศที่มีศักยภาพในการเกษตรไทยเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย Winrock International 0 0 0 0
2022 โครงการแพลตฟอร์มติดตามน้ำท่วมอัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
2014 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 5 หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 1 2 0 0
2013 ระยะการพัฒนาของพืช และการตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) ต่อวิธีการปลูกและการดูแลรักษาเพื่อเป็นหญ้าประดับในสนามกอล์ฟ หัวหน้าโครงการ บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 0 0 0 0
2013 การเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของหญ้านวลน้อย (Zoysia matrella) หัวหน้าโครงการ บริษัท QGI International Products Co., Ltd. 0 0 0 0
2013 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 หัวหน้าโครงการ บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
2013 การตรวจสอบ tospovirus สาเหตุโรคยอดไหม้ของถั่วลิสงในประเทศไทยในชิ้นส่วนพืช เมล็ด และเพลี้ยไฟ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
2012 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ บริษัท โรงงานแม่รวยจำกัด 0 0 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดเพื่อเพิ่มการงอกและการตั้งตัวของต้นกล้าหญ้า Paspalum vaginatum พันธุ์ Seaspray หัวหน้าโครงการ เงินบริจาคจาก บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 1 2 0 0