Person Image

  Education

  • ปร.ด.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563
  • บธ.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2551
  • บธ.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม อันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิมุข มหาเมฆ, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 4 0 0
  2020 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการภายในหน่วยงาน และผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ทำบัญชี กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กองทุนวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 0 3 0 0
  2011 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการของวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0