โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 6 0 0
2022 การผลิตพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลด้วยเอนไซม์เทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ศักยภาพของโปรตีนและเปปไทด์จากสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบอาหารที่ มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 การพัฒนาพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 ผลของการใช้สาหร่ายทะเลเป็นพรีไบโอติกในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2021 Changes in survival and fatty acid composition in green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus, larvae fed with Artemia enriched with Auranthiochytrim mangrovei ผู้ร่วมวิจัย University Cukurova, Turkey 0 0 0 0
2021 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตชีวมวล Aurantiochytrium ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ำจืด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 21 Project 7 18 0 0
2020 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2019 การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2019 การผลิตกรดไขมันโอเมกา-3 จากไฮโดรไลเสทของเศษใบและยอดอ้อยด้วยเชื้อ Aurantiochytrium limacinum ในถังหมักขนาด 1 ลิตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 การจัดทำฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของทรัพยกรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การศึกษาหาวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2019 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการแพร่กระจายเชิงชีวภูมิศาสตร์ของสาหร่าย Bostrychia tenella ในบริเวณป่าชายเลนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2016 การคัดแยกและผลของอิพิ-เอนโดไฟติคแบคทีเรียที่เจริญในสาหร่ายวุ้นเศรษฐกิจกลุ่มกราซิลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคุณลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ผลของอะเดลโฟพาราไซด์ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ปริมาณและคุณสมบัติวุ้นของสาหร่ายข้อ Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 2 0 0
2011 สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2011 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาศักยภาพของโคพีพอดทะเลเพื่อเป็นอาหารที่มีชีวิตสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2010 การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบเคมีเพื่อการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 8 7 0 0
2019 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกุ้งและการควบคุมการสร้าง biofilms ของเเบคทีเรียก่อโรคและการพัฒนาการนำส่งสาร ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0 0 0
2017 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2017 การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์และการบริโภค ของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน (ต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 3 0 0
2015 การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ และการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์และการบริโภคของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การเสริมอาหารกุ้งด้วยสารสกัด sulfated galactans จากสาหร่ายผมนางเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านเชื้อเเบคทีเรียตายด่วนในกุ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2012 การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
2011 ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2011 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่า เพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 0 0 0
2011 การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0
2010 ความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งน้ำในแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุงและสตูล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0