Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, ไทย, 2547
  • วท.ม.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 การสกัดสารกลุ่มพรีไบโอติกจากสับปะรดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2020 การแปรรูปอาหารและสารที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่ (พรีไบโอติก) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรที่ล้นตลาด (กรณีศึกษา: สับปะรด) หัวหน้าโครงการย่อย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มปริมาณ Isoflavone aglycone ในถั่วเหลืองด้วยระบวนการเพาะงอกและกระบวนการหมักด้วยกล้าเชื้อกลุ่ม Rhizopus หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตเป็นน้ำนมถั่วเหลืองคุณค่าสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมักคล้ายโยเกิร์ตด้วยโปรตีนจากพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วีเกนฟู้ดแอนด์โค จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 4 15 4 0
  2019 การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล หัวหน้าโครงการ งบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบเงินอุดหนุน) ประจำปี 2560 0 0 0 0
  2017 การใช้ประโยชน์จากน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเต้าหู้เพื่อใช้เป็นสารตกตะกอนธรรมชาติในกระบวนการผลิตเต้าหู้ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าผลหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าสับปะรดด้วยวิธีการหมักและการอบแห้งด้วยลมร้อน ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 มิรินจากข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 1 0 0
  2017 การเพิ่มมูลค่าปลากะพงขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดชัยภูมิด้วยกระบวนการหมักและการแปรรูป ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ปี 2558 หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลจากกระบวนการเพาะงอกต่อปริมาณและโครงสร้างทางเคมีของสาร saponin ในถั่วเหลือง และถั่วเหลืองผิวดำสายพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 นวัตกรรมเกลือลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2558, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2014 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2013 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งถั่วเหลืองพร้อมบริโภคและผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลืองสำหรับสตรีวัยทอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 1 0
  2013 การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาลเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี 2556 0 3 0 0
  2013 การเพิ่มปริมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมักข้าวแดงด้วยเชื้อรา Monascus spp. จากข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การศึกษาผลของวิธีการแปรรูปเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โปรตีนเนื้อเทียมความชื้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การ identification และ การ quantity สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมีสี และผลกระทบจากกระบวนการทำอาหารด้วยการวิเคราะห์จาก high performance liquid chromatography หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 2 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
  2010 ผลของการงอก และหมักด้วยเชื้อ Lactobacillus plantarum ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ Gamma – aminobutyric acid และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดดถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 2 1 3 0
  2020 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์คล้ายโยเกิร์ตจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เดอะกรีนกีค จำกัด 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาในอาหาร (ช่วงที่ 1) หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีน เนเจอรัล โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วีแกนชีสจากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ บริษัท อินทัชธนกร จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตปลาส้มปลากะพงขาวและผงโรยข้าวญี่ปุ่นจากปลาส้ม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แม่น้ำบางประกง ฟาร์ม จำกัด 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มหมักจากมะพร้าวพร้อมดื่ม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทานสาระ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าปลายข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวจากมะพร้าวอัดแท่ง (coconut clusters) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท รอยัลฟรุ๊ต จำกัด 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มมูลค่าของเหลือในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเตมเปอบกรอบผสมข้าวสังข์หยด หัวหน้าโครงการ บริษัทร้านเตมเป ปัตตานี 0 0 0 0
  2018 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนคล้ายเนื้อด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันจากแหล่งโปรตีนทางเลือกที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวโพดม่วง ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเป้สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าโครงการ U.S. Soybean Export Council (USSEC) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณอรัญตรี ไชยเคน ที่อยู่ 99/39 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเดอะภูธารา ถ.พัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150) 0 0 0 0
  2017 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ประจำปี 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมการข้าว 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวสำหรับเสริมพัฒนาการด้านการหยิบจับของเด็กเล็กโดยกระบวนการเอกซ์ทรูซัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้เพื่อลดปริมาณของเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ บริษัท แสงเจริญ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการหมักข้าวแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ โดย Monascus purpureus IFRPD 4046 สายพันธุ์กลายจากปลายข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดขอน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0 0 0 0
  2014 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Food Bar (Chewy Food Bar) หัวหน้าโครงการ Boon Rawd Trading Co.,Ltd 0 0 0 0
  2014 การพัฒนา cereal flake ซึ่งทำจาก whole grain หลาย ๆ ชนิดรวมกัน หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายภาณุพงศ์ อารยะชีพปรีชา) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาวิธีการผลิตเซลล์ยีสต์และผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและควบคุมคุณภาพให้แก่กลุ่มแม่บ้านคลอง5 จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2013 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์(เวย์มะพร้าว)โดยกระบวนการหมักทางจุลชีววิทยา ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเอิร์ธบอร์น จำกัด 0 0 0 0
  2012 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province ผู้ร่วมวิจัย JICA 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 3 0
  2009 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับข้าวกล้องงอก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0