Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) เกียรตินิยม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2547
  • ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • PhD in English Language Teaching and Applied Linguistics, The University of Warwick, สหราชอาณาจักร, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 15 6 0 0
  2019 ลักษณะหลักของคำศัพท์วิชาการของผู้เรียนไทยและผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่: การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล หัวหน้าโครงการ โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 0 0 0 0
  2016 Macro and Micro-structures of research articles in Applied Linguistics หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 1 0 0
  2013 Linguistic Features of Evaluative Stance in Academic Discourse หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2011 การประเมินการสอนคำศัพท์ในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่แพร่ภาพออกอากาศในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 2 0 0
  2011 ผลกระทบของความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจในการเรียน และความวิตกกังวลต่อการใช้กลวิธีการเรียนภาษาของผู้เรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2010 Thai Learners' English Pronunciation Competence หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2009 รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเจตคติของนิสิตไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 0 0 0
  2018 แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนในมหาวิทยาลัย: สาขาวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2018 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน: บทเรียนจากประเทศเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 The Effects of English as an International Language on Language Learning Strategies among Japanese and Thai Learners: An Intercultural Comparison หัวหน้าโครงการ Sumitomo Foundation, Japan 2 0 0 0