Person Image

  Education

  • ปร.ด. (กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 5 2 0 0
  2022 การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อสนับสนุนการผลิตรังไหมสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งทอและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าวอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2021 โครงการการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีดและการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2020 บทบาทของริ้น แมลงวันคอกสัตว์และเหลือบในการเป็นพาหะของไวรัสนำโรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า-โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนารูปแบบการผลิตรังไหม และสร้างแนวทางสู่อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืช และวัสดุดูดซับที่เหมาะสมต่อการไล่แมลงดูดกินเลือดในฟาร์มโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลของจอผ้าสีฟ้ากาวเหนียว, แผงใยแก้วกาวเหนียว, และกับดัก Vavoua สำหรับจับแมลงวัน Stomoxys (Diptera: Muscidae) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชวงศ์ Zingiberaceae โดยใช้การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนภายใน และโคอะเซอเวชันในเมทริกซ์ไคโตซาน-เพคติน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ต่ออัตราส่วนเพศของไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 1 1 0 0
  2013 การพัฒนากับดักที่ผลิตจากผ้าสีฟ้าภายในประเทศไทยต่อการดึงดูดแมลงศัตรูในฟาร์มโค เพื่อลดต้นทุนในการผลิตกับดักแมลง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบของวิธีการให้น้ำแบบไมโครต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2013 การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำผิวดินต่อการเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วเหลืองบนพื้นที่ความลาดชันสูง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสายพันธุ์หม่อนและไหม สำหรับผลิตเส้นไหมและดักแด้ไหม ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป และการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 0 0 0
  2018 การทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงในการกำจัดด้วงดำ (Alphitobius diaperinus) ระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยการฉีดพ่นลงบนแผ่นไม้อัดในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การทดสอบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงในการกำจัดด้วงดำ (Alphitobius diaperinus) ระยะตัวเต็มวัย โดยการฉีดพ่นลงบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 การประเมินประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันบ้านของกับดักแสงไฟ UV LED เปรียบเทียบกับกับดักแสงไฟที่วางจำหน่ายในท้องตลาด หัวหน้าโครงการ บริษัท Seoul viosys Co., Ltd. 0 0 0 0
  2016 FlyScreen project หัวหน้าโครงการ CIRAD, ประเทศฝรั่งเศส 2 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Aroma dice 3 กลิ่น Tronella, Coolia และ Basilar ในการไล่ยุง ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์ Aroma dice? ที่ใช้ในการไล่ยุง ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด 0 0 0 0