โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 3 0 0
2020 เครื่องเตรียมดินและปลูกกล้าข้อตาอ้อยเฉพาะแถว หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2016 ผลกระทบของอัตราส่วนความเร็วปลายผาลไถจาน ต่อความเร็วการเดินทางของรถแทรกเตอร์ที่มีต่อสมรรถนะการพรวนของไถจานชนิดใช้กำลังขับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 3 0 0
2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
2019 การออกแบบและการทดสอบระบบการเพาะปลูกแบบคุมการสัญจรสำหรับอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2019 เครื่องแช่ท่อนพันธุ์ข้อตาอ้อยเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2012 ผลกระทบของใบมีดจอบหมุนแบบใหม่ที่มีต่อลักษณะการสั่นสะเทือนของเครื่องพรวนจอบหมุนติดรถไถเดินตาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การพัฒนาระบบทำความเย็นแบบระเหยโดยใช้เส้นใยธรรมชาติในประเทศไทยสำหรับโรงเรือน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 พัฒนาเครื่องพรวนจอบหมุนที่ใช้ใบมีดจอบหมุนต้นแบบสำหรับรถแทรกเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 3 7 0 0
2018 ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
2018 ระบบควบคุมยานพาหนะบรรทุกติดตามรถตัดอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาระบบวัดความแข็งดินภายในแปลงขณะรถแทรกเตอร์วิ่งและการทำแผนทีี่ความแข็งดินสำหรับแปลงเพาะปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา สำหรับการพรวนกลบวัสดุอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจในการนำทางรถแทรกเตอร์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ระบุตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2016 การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
2015 อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
2015 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0
2014 การศึกษาการฉุดลากของรถแทรกเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
2014 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การวิจัยการจัดการกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ข้าวในไซโล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
2012 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0