โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 11 2 0 0
2013 ผลของโปรแกรมการฝึกแรงต้านร่วมกับการฝึกไฮพ็อคเซียที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายและอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 องค์ประกอบความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น : ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน ทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0 0 0
2012 รูปแบบการออกกำลังกายและการรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายของเด็กอ้วน ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0 0 0
2011 รูปแบบสรีรจิตวิทยาของนักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยขณะทำการพัตต์ และการพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0