Person Image

  Education

  • Ph.D. Japanese Language and Culture, National Graduate Institute for Policy Studies, JAPAN, 2552
  • M.A. (Linguistics), Tokyo University of Foreign Studies, JAPAN, 2543
  • ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 7 6 1 0
  2021 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่นโดยผู้สอนชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการผลิตเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก 0 0 0 0
  2019 ความเชื่อและความคาดหวังของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยต่อบทบาทของอาจารย์ผู้สอน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2019 การออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2017 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นของนักเรียนชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
  2017 ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาแบบฝึกการฟังเสียงสูงต่ำของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ปี 2558 2 2 0 0
  2013 ประสิทธิผลการฝึกแชโดอิ้งกับการเรียนรู้เสียงสูงต่ำในภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 1 0
  2009 การศึกษาภาวะการพึ่งพาตนเองในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทยผ่านการสำรวจทัศนคติและการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2009 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการออกเสียงและความต้องการเรียนการออกเสียงของนิสิตเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0