Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2540
  • วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543
  • วท.ด.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2017 วิธีการประมาณค่าคำตอบภายใต้เงื่อนไขการส่งหดตัววางนัยทั่วไปสำหรับฟังก์ชันระยะทางเสมือนวางนัยทั่วไปกับการประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 สมบัติเรขาคณิตบางประการของปริภูมิผลบวกตรงมูเวียลัก-ออร์ลิกซ์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 3 0 0 0
  2009 คำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัยและการส่งแบบสุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 0 0