Person Image

  Education

  • ปร.ด.( สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Construction Management ), Florida International University , U.S.A.
  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 3 5 0 0
  2014 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ย่านสุขุมวิท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2010 ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 3 12 0 0
  2017 การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืนในย่านนวัตกรรมศรีราชาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2016 โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ) หัวหน้าโครงการ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 0 1 0 0
  2016 การวางผังและการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองเพื่อคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 โครงการแผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
  2015 โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ) หัวหน้าโครงการ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 0 0 0 0
  2015 โครงการรางวัลเมืองจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
  2015 โครงการแผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
  2014 What are Bangkok's Urban Challenges? หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 1 0 0 0
  2014 โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานชุมชนเพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) หัวหน้าโครงการ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 0 1 0 0
  2014 การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) และความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน (LEED ND) หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 2 0 0
  2014 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและนิทรรศการสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี หัวหน้าโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด 0 0 0 0
  2014 การมีส่วนร่วมของประชาชนและการคาดการณ์ที่อยู่อาศัยในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ Asia Planning Consultants Co.,Ltd. 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ด้านผังเมืองในโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเชิงประเมินผลของการจัดทำทางจักรยานของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2013 การปูทางไปสู่การเดินทางในเมืองแบบยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัทกรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2012 การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: วิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวและ 4อาร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค ผู้ได้รับทุนจาก APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 0 0 0 0
  2012 สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย 0 1 0 0
  2011 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบ้านบุณฑรีก์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ชยางพัทธ์ พร็อพเพอร์ตี จำกัด 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2011 การรักษาปอดสีเขียวแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ ผู้ร่วมวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทเบเยอร์ จำกัด 0 1 0 0
  2010 การวิจัยประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจน ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2009 การเพิ่มจำนวนชุมชนที่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมจากการดำเนินโครงการด้านพลังงานชีวภาพในชนบทของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 2 0 0 0