Person Image

  Education

  • Ph.D. ( การค้าระหว่างประเทศ ), London University , U. KINGDOM
  • M.A. (การพัฒนา ), มหาวิทยาลัยเคนท์ , สหราชอาณาจักร
  • การเงินการคลัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2024 การตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของแรงงานไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 โครงการประเมินผลกระทบและผลประโยชน์ของการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 12 22 0 0
  2023 การศึกษาของบุตรกับความอยู่ดีมีสุขของผู้ปกครอง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2023 การเดินทางไปโรงเรียนกับสุขภาพของนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2023 ผลการดำเนินมาตรการทางภาษี และที่มิใช่ภาษีต่อการบริโภคสินค้าที่ไม่เป็นคุณต่อสุขภาพ กรณีบุุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาความยินดีสำหรับจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 1 0 0
  2021 ปัจจัยกำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับมันแผ่นทอดที่ทำจากมันสำปะหลังปราศจากสารอะคริลาไมด์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2020 นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 3 0 0
  2019 ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 3 0 0
  2018 การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 3 0 0
  2017 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจในนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 2 0 0
  2016 การกลับเข้ามาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 0 0
  2015 ความเต็มใจจ่ายสำหรับเนื้อโคที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP และติดฉลากเครื่องหมาย Q หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2015 มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน และความเต็มใจจ่ายพืชกะหล่ำปลีที่ได้มาตรฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การวัดระดับการกีดกันทางการค้าของมาตรการที่มิใช่ภาษี: กรณีประเทศอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 26 Project 3 5 0 0
  2022 ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย Asian Development Bank Institute 0 0 0 0
  2022 โครงการทักษะทางการเงิน พฤติกรรมการลงทุน และการรับรู้ความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินของประชากรแต่ละช่วงวัย ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน 0 0 0 0
  2020 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยเพื่อประเมินทักษะทางการเงินและการออมของนักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนและกลุ่มเปรียบเทียบ ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารออมสิน 0 0 0 0
  2019 โครงการขับเคลื่อนระบบราชการสู่ Thailand 4.0 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 0 0 0
  2019 โครงการวิจัยประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการดาเนินโครงการภายใต้โครงการศูนย์รวมนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (Agri-Food Innovation Hub) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณแผ่นดิน 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบระยะสั้นของการขยายกิจการของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างชาติต่อห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้ไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 โครงการติดตามประเมินผลยุทธสาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2018 โครงการวิจัยประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินโครงการภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณ 0 0 0 0
  2018 โครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการดำเนินธุรกิจสำหรับสถานประกอบการเก็บรักษาข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
  2015 โครงการศึกผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อมาตรการการควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่ได้รับผลกระทยจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร) ผู้ร่วมวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0 2 0 0
  2013 การศึกษาศักยภาพ และลู่ทางการลงทุนในภาคการประมงของผู้ประกอบการไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาผลกระทบในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปบังคับเพื่อรองรับ AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 2558 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 1 0 0
  2011 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 0 0 0
  2011 การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ติดตามและประเมินผลนโยบายระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 0 0
  2011 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 0 1 0 0
  2010 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 0 0 0 0
  2008 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา ผู้ร่วมวิจัย สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน 0 0 0 0