Person Image

  Education

  • สพ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.ม.(สัตวแพทยสาธารณสุข), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 2 0 0
  2011 การสำรวจหาความชุกของ Salmonella และ Campylobacter ในฟาร์มลูกเป็ดไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะการถ่ายทอดผ่านทางไข่ฟักของเชื้อ Riemerella anatipestifer จากตัวอ่อนของไข่เป็ดตายโคมและลูกเป็ด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของ Salinomycin Maxiban?และ Maxiban+Avilamycin (Surmax?) ในการควบคุมโรคลำไส้อักเสบแบบเนื้อตายในไก่เนื้อ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 2 0 0
  2009 การเปรียบเทียบ bacterial profiles ของเชื้อ Clostridium perfringens ที่ก่อปัญหา ลำไส้อักเสบแบบเนื้อตาย กับ เชื้อ C. perfringens ที่พบในลำไส้ของไก่ปรกติ หรือจากแหล่งอื่นๆ ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2018 การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและน้ำยาฆ่าเชื้อของเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2010 การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชื้อ Clostridium perfringens ที่แยกได้มาจากตัวอย่างสัตว์ปีกและตัวอย่าง อาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2009 การสำรวจเชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ในยุงในเขตตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0