Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 12 16 0 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมสืบเสาะความรู้กับการโต้แย้งเพื่อส่งเสริมการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยการแก้ไขความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2 2 0 0
  2016 การเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 1 2 0 0
  2016 การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและออกแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเนื้อหาสะเต็มของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) 2 4 0 0
  2016 ความต้องการศึกษาต่อระดับปริยญาโทและเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2015 โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการแก้ปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานครูของนิสิตครูชั้นปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ ภาควิชาครุศึกษา 1 1 0 0
  2014 การสร้างโปรแกรมพัฒนาด้านความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีการสอนด้วยเทคโนโลยีของนิสิตครูสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูประจำการด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนโดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่บูรณาการการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
  2010 การวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของภาควิชาครุศึกษาและโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในการเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การสำรวจความต้องการจำเป็นของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 5 3 0 0
  2018 การพัฒนารูปแบบสะเต็มบิส (STEM-Biz) ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2016 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 1 0 0
  2015 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NET ผู้ร่วมวิจัย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2014 สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 0 0
  2014 โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0