Person Image

  Education

  • กศ.บ.(ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ไทย, 2522
  • ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 0 0 0
  2015 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยระดับสูงสำหรับชาวต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาหนังสือเรียนตามหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศหลักสูตรเร่งรัด 720 ชั่วโมง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาหนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์เนื้อหาและอัตลักษณ์ที่ปรากฏในเพลงสรรเสริญครูของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน? หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2007 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและกลวิธีทางภาษา หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0