Person Image

  Education

  • วท.ม(เทคโนโลยีสิ่งทอและพอลิเมอร์ประยุกต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.บ(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 4 1 0 0
  2020 การพัฒนากระบวนการเตรียมและย้อมสีธรรมชาติสำหรับเส้นใยกล้วย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหมเพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การศึกษาทิศทางงานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมไหม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการตกแต่งผ้าไหมด้วยสมุนไพรไทย โดยสารประกอบเชิงซ้อนเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMS) ในอุตสาหกรรมบริการอำเภอคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การห่อหุ้มซีแซนทินในอนุภาคนาโนพอลีแลคติกแอซิดด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การรวบรวมลายทอผ้าไหมมัดหมี่ของไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ นิติบุคคล ร้านนวลลออ 0 0 0 0