Person Image

  Education

  • MS. Kinesiology (Health Study), Southeastern Louisiana university, USA, 2550
  • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สุขภาพประชากรโลก), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาแผ่นช่วยลุกด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลุกนั่งยาก หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 3 0 0 0
  2019 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยผู้นำแอโรบิคกระบอง หัวหน้าโครงการ สถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) 0 0 0 0