Person Image

  Education

  • Ph.D. (Film Studies), University of St Andrews , สหราชอาณาจักร, 2560
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2549
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 สิทธิมนุษยชนกับการทบทวนวิพากษ์: ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมวรรณกรรมและแหล่งสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 นวนิยายวายฉบับแก้ไขปรับปรุง: ทวิวัจน์ระหว่างกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงรุกกับอุตสาหกรรมวรรณกรรมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 10 14 0 0
  2021 ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมศึกษาในบริบทไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2020 นวนิยายยาโออิของไทย: การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1 0 0
  2020 วรรณกรรมและสื่อศิลปะเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย: การสำรวจเชิงวิจารณ์ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 1 0 0 0
  2020 โครงการมนุษยศาสตร์การแพทย์: การสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและพลังแห่งการเยียวยาเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวรรณกรรมและสื่อศิลปะ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2019 ความทรงจำเดินทาง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ความทรงจำกับอัตชีวประวัติ The Railway Man ของอีริก โลแม็กซ์ หัวหน้าโครงการ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสู่ทะเลตะวันออก: ชีวิตหลังมรณกรรมของฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกีใน สงครามชีวิต ของ ศรีบูรพา และ รักที่รอคอย ของ สมเกียรติ์ วิทุรานิช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2018 เครือข่ายเสน่หา: บันเทิงคดียาโออิของไทยกับวัฒนธรรมประชานิยม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 4 0 0
  2010 “ตะวันออก” ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2009 ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2008 ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา: การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศในนวนิยายเรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรตี ชนา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 6 2 0
  2022 โครงการทดสอบแบบจำลองการตั้งวาระวิจัยทางมนุษยศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 0 0 0 0
  2019 อุตสาหกรรมการดัดแปลง: การประสานศิลป์ระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550 หัวหน้าโครงการ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 1 1 1 0
  2019 สุนทรียสหสื่อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 1 1 0
  2017 ชุมชนความทรงจำ: การเมืองเรื่องความทรงจำสงครามโลกครั้งที่สองในวัฒนธรรมสกรีนของไทย หัวหน้าโครงการ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2016 ประพันธศาสตร์ของความหลัง: ความทรงจำวัฒนธรรมกับวรรณกรรมศึกษา (ในโครงการ "วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม") หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2013 ศัตรูที่รัก: คุณค่าสงครามกับสงครามคุณค่าใน คู่กรรม ของทมยันตี (ในโครงการ "ถกเถียงเรื่องคุณค่า") หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1 1 0 0
  2011 ภาพแทนประเทศไทยในวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ: การศึกษาวัจนลีลาและวาทกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0