Person Image

  Education

  • Ph.D.Agronomy, Khan Kaen University, ไทย, 2550
  • B.Sc.Soil Science, Khan Kaen University, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้การปลูกแบบอนุรักษ์ทรัพยากรดินและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน น้ำ และศัตรูพืชในระบบการผลิตถั่วเหลือง ภายใต้สภาพแห้งแล้ง เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 4 5 0 0
  2019 การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยทนแล้งในพื้นที่ดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวเพื่อเกษตรยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2017 ผลของการใส่อินทรีย์ไนโตรเจนและอนินทรีย์ไนโตรเจนร่วมกับหญ้าแฝกต่อการย่อยสลายและมวลชีวภาพจุลินทรีย์ในดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการดินลูกรังด้วยหญ้าแฝกเพื่อเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2012 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 1 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชนาข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุดดินร้อยเอ็ดและชุดดินเพ็ญในเขตจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากสบู่ดำเพื่อผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2009 การจัดระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวที่ปลูกในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 11 0 0
  2019 การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 0 0 0
  2017 การใช้เทคโนโลยีปรับปรุงดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 0 0 0 0
  2017 การผลิตอ้อยในระบบเกษตรปลอดภัยบนดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 0 0 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2015 ศึกษาการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมกับมันสำปะหลังในสภาพดินทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและความอุดมสมบูรณ์ให้ดินปีงบประมาณ 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2015 การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
  2014 การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมกับมันสำปะหลังในสภาพดินทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 0 0 0
  2013 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 3(ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การฟื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 0 0 0
  2013 Phenotypic characterization of drough avoidance and drought tolerance traits in selected KDML.105 chromosome segment substitution lines (CSSL) harboring full ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2011 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 2 (เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยในระยะแรกแก่เกษตรกร) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 ผลของวิธีการไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 3 0 0