Person Image

  Education

  • Ph.D. , University of Illinois at Urbana-Champaign, United States of America

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 13 0 0
  2019 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษาทางและอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรในชุมชนบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ: กิจกรรมเพื่อสังคม (125,000 บาท) และเงินโครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (75,000 บาท) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงดินโดยกระบวนการผลิตคาร์บอเนตจากจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2013 คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุทนไฟจีโอโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาพฤติกรรมทางด้านกำลังของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพเมื่อได้รับแรงกระทำทางพลศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงคุณภาพวัสดุรองพื้นทางโดย Alkaline Activated Fly Ash หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2009 อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อชั้นผิวทาง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการลดการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯโดยวิธี Surcharging หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 2 20 0 0
  2019 การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 0 0 0
  2017 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 6 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวงชนบท 0 1 0 0
  2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
  2015 การสำรวจอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 3 0 0
  2014 เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดินอ่อนที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวงชนบท 0 2 0 0
  2014 สำรวจรูปตัดลำน้ำ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 สำรวจอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2013 การประยุกต์ใช้วัสดุมวลเบาประเภท EPS Geofoam ในการก่อสร้างทาง หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2011 การเพิ่มเสถียรภาพต่อทางเลือกของการขุดและการเพิ่มกำลังแก่วัสดุค้ำยันสำหรับผนังบ่อเหมือง บริเวณ Area 4.1 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 2 0 0
  2011 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 2 0 0
  2010 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 โครงการจัดทำร่างคู่มือการแปลผลของคุณสมบัติของดินและหินที่ใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมงานทาง หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาการแตกร้าวและการทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 4 0 0
  2008 โครงการปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0