Person Image

  Education

  • Ph.D. (Philosophy), Kurukshetra University , INDIA
  • M.A. (Philosophy), Kurukshetra University , INDIA
  • ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 5 2 0 0
  2019 ภูตกสิณในฐานะเป็นบาทฐานประการหนึ่งของอภิญญา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 อานาปานสติกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 เกณฑ์ตัดสินความดีในปรัชญาประโยชน์นิยมของจอห์น สจ๊วต มิลล์ กับปรัชญาภควัทคีตา : การศึกษาเชิงปรียบเทียบ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทยกับปรัชญาเสรีนิยมใหม่ หัวหน้าโครงการ ภาควิชปรัชญาและศาสนา 0 1 0 0
  2016 การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสังสารวัฏในปรัชญาสางขยะและพุทธปรัชญาเถรวาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ประเด็นจริยธรรมในการหลบหลีกภาษีอากร : การศีกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ประเด็นจริยธรรมในการหลบหลีกภาษีอากร : การศีกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2015 การศึกษาวิเคราะห์ฐานะเชิงสังคมของมนุษย์ตามทรรศนะพุทธศาสนาเถรวาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2015 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบสังสารวัฏในปรัชญาสางขยะและพุทธปรัชญาเถรวาท หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2009 ไสยศาสตร์ คุณค่า และความเสื่อมในสังคมไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หัวหน้าโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0