Person Image

  Education

  • D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2550
  • วศ.ม วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • วศ.บ วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2010 การศึกษาปริมาณหินปูนที่เหมาะสมในการผลิตปูนซีเมนต์ประเภท Portland Limestone Cement หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2021 ธนาคารพันธุกรรม และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรม การย่อยสลาย อุทกวิทยาผิวดิน และห่วงโซ่อุปทานของไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2013 การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในกำจัดและการจัดการขยะพลาสติกโดยการใช้ไพโรไลซิส ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 3 0 0
  2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2017 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 20ปี (พ.ศ.2560-2579) หัวหน้าโครงการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร (โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2014 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course: กรณีศึกษาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ผู้ประสานงาน บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาซีเมนต์บล็อก 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อก ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาซีเมนต์บล็อก 0 1 0 0
  2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานผิวทางแบบ Ultra Thin Friction Course ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท ทิปโก้ จำกัด (มหาชน) - กรมทางหลวง 0 0 0 0
  2012 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหาร ระยะที่ 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2010 การศึกษาปริมาณหินปูนที่เหมาะสมในการผลิตปูนซีเมนต์ประเภท Portland Limestone Cement หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 โครงการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย World Bank 0 0 0 0