โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 2 0 0
2022 วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพมังคุดโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีเทระเฮิรตซ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2022 วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพมังคุดโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีเทระเฮิรตซ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การลดความเสียหายที่เกิดจากรังสีแกมมาในระดับสิ่งมีชีวิตโดย อาพิจีนิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2011 ผลของอาพิจีนินในการลดความเป็นพิษของรังสีในระดับสิ่งมีชีวิต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 1 0 0
2015 การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 Reduce Radiation Toxicity by Apigenin หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 2 3 0 0
2020 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอกซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 2 0 0 0
2019 การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอกซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
2019 โครงการพัฒนามาตรวัดรังสีทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมินปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 1 0 0
2018 การวิจัยและพัฒนาอัลฟ่าโทโคฟิรอล (?-tocopherol) จากฟักข้าว และการพิสูจน์สรรพคุณเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เวชสาอางอนุภาคนาโนสาหรับความกระจ่างใสและเยาว์วัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2018 การพัฒนาอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์เพื่อตรวจวัดแกมมาเอชทูเอเอ็กซ์ที่เกิดจากความเสียหายของดีเอ็นเอภายหลังจากการทำรังสีรักษา ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
2017 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางอนุภาคนาโนเพื่อความกระจ่างใสและเยาว์วัยจากสารชีวภาพในพืชและจุลินทรีย์พร้อมการประเมินผลทางคลีนิค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
2012 มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย International Atomic Energy Agency (IAEA) 0 0 0 0
2011 ผลของอาพิจีนินในการลดความเป็นพิษของรังสีในระดับสิ่งมีชีวิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 2 0 0
2008 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพร ไพล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0