Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2017 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยใช้ถ่านเมล็ดตีนเป็ดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การนำเปลือกไข่ไก่ และเศษแก้วสีชามาเป็นวัสดุทดแทนในคอนกรีตบล๊อก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การแยกโลหะเงินออกจากน้ำทิ้งโดยการกรองด้วยเยื่อเปลือกไข่ (เก็บ) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 4 0 0
  2012 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 4 0 0