โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 4 7 0 0
2017 การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2016 ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2015 การวิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในระบบจำหน่าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2013 การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2011 ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
2011 การประยุกต์เทคนิคพาร์ทิเคิลสวอร์มสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 3 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 6 0 0
2014 โครงการต้นแบบเมืองเขียวที่ชาญฉลาด หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
2014 โครงการพลังงานทางเลือกในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
2012 A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2010 การประยุกต์เทคนิคพาร์ทิเคิลสวอร์มสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
2008 Renewable Energy Options for an Island Community หัวหน้าโครงการ Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) 0 1 0 0
2008 Energy Flow in PV Hybrid System for an Island Community หัวหน้าโครงการ Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) 0 1 0 0