Person Image

  Education

  • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia, 2548
  • M. Eng. (Energy and Environment Sci.), Utsunomiya University, JAPAN, 2542
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 1 0
  2012 จักรยานไฟฟ้า KU E-Bike 4 เพื่อการใช้งานจริง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2010 การพัฒนารถจักรยานไฟฟ้า KU E-Bike หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยการพัฒนาชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่สำหรับจักรยาน ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 4 0 0
  2020 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ผู้ร่วมวิจัย การรถไฟแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยของไหลนาโน ผู้ร่วมวิจัย TOBB University of Economics and Technology and Tubitak, Turkey 2 4 0 0