Person Image

  Education

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2540
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 2 0 0
  2014 การดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนโดยไคโตซานและไคโตซานที่มีการเชื่อมโยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 3 0 0
  2016 ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัชพืชน้ำโดยกระบวนการหมักแบบกึ่งกะ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียสังเคราะห์และน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนโดยไคโตซานและไคโตซานที่มีการเชื่อมโยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 2 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 4 0 0
  2021 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืนและ โครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2020 โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 โครงการงานประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2017 งานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2016 โครงการการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์จัดการขยะอันตรายชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ระยะแรก) อื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0
  2013 การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดโลหะหนักโดยเม็ดซีโอไลต์จากชานอ้อยในน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 โครงการการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนภาคกลางและตะวันตก เพื่อจัดทำแผนนโยบาย วทน. แห่งชาติ 10 ปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2010 การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบำบัดไขมันในถังดักไขมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2009 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0