Person Image

  Education

  • PhD.(Biological Resource Utilization), Kobe University, JAPAN
  • วท.ม. ( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. ( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 2 3 0 0
  2023 การใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์สำหรับวิจัยความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การศึกษากลไกการป้องกันตนเองของมันสำปะหลังที่ถูกกระตุ้นด้วยเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus ด้วยเทคโนโลยี RNAseq หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์สำหรับวิจัยความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์เร็วต้นพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันสำปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อผลผลิตและปริมาณแป้งในหัว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันสำปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ Bulked Segregant Analysis ร่วมกับโมเลกุลเครื่องหมายชนิด AFLP เพื่อหาความสัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะฝักไม่แตกในงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อคัดเลือกพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 2 3 0 0
  2020 การประเมินและจัดกลุ่มโดยใช้ลักษณะสัณฐานทางการเกษตร คุณภาพและผลผลิตของเชื้อพันธุกรรมสตรอว์เบอร์รีเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างเครื่องไมโครเวฟต้นแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของโรงหีบน้ำมันชุมชน ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวเพื่อการบริโภค ฝักสด โดยการประเมินคุณภาพการบริโภคจากสมบัติของแป้งร่วมกับการประเมินทางประสาทสัมผัส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวข้าวดอกมะลิ 105 และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเพนียด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการใช้สารโคชิซีนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานพันธุกรรม ลักษณะทางสรีรวิทยา ผลผลิต และคุณภาพเชิงพลังงานของชีวมวลหญ้าเนเปียร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.” 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงฐานพันธุกรรมมันสำปะหลัง เพื่อต้านทานเพลี้ยแป้งและผลผลิตสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การใช้ Bulked Segregant Analysis ร่วมกับโมเลกุลเครื่องหมายชนิด AFLP เพื่อหาความสัมพันธ์กับยีนควบคุมลักษณะฝักไม่แตกในงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพและสมรรถนะการผสมของพันธุ์ถั่วลิสงในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการการเพิ่มขยายจำนวนแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 10 14 0 0
  2022 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ยางพาราเพื่อคัดเลือกพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2019 การสร้างชุดต้นแบบเพื่อหาปริมาณน้ำมันที่มีอยู่จริงในทะลายปาล์มสดอย่างรวดเร็วโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟร่วมเทคนิคการสกัดน้ำมันทางเคมี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic virus disease) ภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 การประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของการปรับพันธ์ุมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2017 โครงการวิจัยมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ที่ดีสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุื ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ที่ดีสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต้านทานต่อแมลงหวี่ขาว และโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อรับมือการระบาดในอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2014 การประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 8 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ของหญ้านวลน้อย (Zoysia matrella) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท QGI International Products Co., Ltd. 0 0 0 0
  2013 โครงการวิจัยมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2012 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต่้านทานต่อแมลงหวี่ขาวและโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรับมือการระบาดในอนาคต หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์งาผลผลิตสูงให้ฝักต้านทานการแตกและมีสารลิกแนนสูง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
  2012 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2010 Association mapping of downy mildew resistance in elite maize inbred lines in Thailand หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การสร้างดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite สำหรับสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2008 การสร้างดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite สำหรับสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2007 Association mapping of downy mildew resistance in elite maize inbred lines in Thailand. หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0