Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2535

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2013 การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การศึกษารูปแบบของการแสดงออกของยีน invertase กับการสะสมน้ำตาลซูโครสในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 11 4 0 0
  2019 การศึกษาการตอบสนองของสายพันธุ์อ้อยต่อสภาวะน้ำท่วมขังในช่วงต้นของการเจริญเติบโต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 0 0 0
  2016 การส่งเสริมการผลิตเส้นใยและสารโพลิแซคคาไรด์จากเห็ดตับเต่า โดยสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดตับเต่าเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรและการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การแสดงออกของยีนและการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร osmoprotectant ในปาล์มน้ำมันภายใต้สภาพขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2013 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทนต่อสภาวะขาดน้ำจำลองกับการเกิด DNA methylation ในอ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 37 23 1 3
  2016 การศึกษาลักษณะและการแสดงออกของกลุ่มยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อยภายใต้สภาพขาดน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 การศึกษาวิธีการตัดเนื้อเยื่อเจริญเพื่อการผลิตแคลัสอ้อยปลอดโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาระบบปลอดเชื้อในการขยายอ้อยพันธุ์ดีด้วยวิธีการ Bio Reactor ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 การบ่งชี้และแยกยีนที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มน้อยถึงปานกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2013 การบ่งชี้และโคลนยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 30 20 0 3
  2011 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 1 0
  2011 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยยาง ฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 0 0 0 0
  2009 การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชและยีนเพิ่มการสะสมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อ้อยที่คัดเลือก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2008 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสร้าง seed nursery ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โพรเทคเตอร์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2 3 0 0