โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2009 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2009 โครงการวิจัยความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและแคดเมียมในน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและโลหะแคดเมียมในน้ำนมดิบ หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่ใช้ซัลเฟอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสารคาโรทีนอยด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 ภัยคุกคามของสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในหนูนาย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 11 2 0
2009 ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 11 2 0