โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2010 นิเวศวิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) ความเสียหายของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยไรขาว และแนวทางกำจัดไรขาวโดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 12 16 0 0
2020 ความหลากหลายของแมงมุมและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญในระบบนิเวศเกษตรและถิ่นที่อยู่อาศํยโดยรอบเพื่อวางแนวทางการจัดการระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูพืชแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 1 0 0
2014 โครงการสำรวจแมงมุมพิษในชุมชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมงมุมพิษ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส. 0 2 0 0
2013 ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การสำรวจสิ่งมีชีวิตกลุ่มแมงมุม แมงป่องเบื้องต้นในประเทศไทย และผลของการใช้สารเคมีเกษตรต่อแมงมุมที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม ที่ปรึกษาโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. 3 3 0 0
2011 นิเวศวิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) ความเสียหายของสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยไรขาว และแนวทางกำจัดไรขาวโดยวิธีผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 ชีววิทยาของไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของไรศัตรูธรรมชาติ และ สารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการควบคุมไรขาวในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2008 การสกัดสารจากวัชพืชเพื่อใช้ป้องกันควบคุม และกำจัดแมลงศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2007 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และชีวภาพของแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2001 การพัฒนาคู่มือการจำแนกวงศ์ของแมงมุม (ภาษาไทย) หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย" 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 27 29 3 0
2018 การประเมินวัสดุทางเลือกของวัสดุหลักในการผลิตทรายแมวแบบย่อยสลายได้ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2014 โครงการสำรวจแมงมุมพิษในชุมชน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแมงมุมพิษ หัวหน้าโครงการ โรงพยาบาลแพร่ อ. เมือง จ. แพร่ 0 0 0 0
2013 ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม หัวหน้าโครงการ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย 0 1 0 0
2012 ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย 0 2 0 0
2007 งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 27 17 3 0
2005 โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 7 0 0
2004 โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
2004 การศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก (Polyphagotarsonemus latus (Banks) Acari : Tarsonemidae และ ความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0