Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Plant Protection) , Tokyo University of Technology and Agriculture, Japan, ญี่ปุ่น, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 0 7 0 0
  2024 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมและการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2024 การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง ให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง กรณีศึกษา : ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2024 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2024 การศึกษาวัชพืชต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก ในแปลงปลูกสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะความหวานในสับปะรดรับประทานสดในประชากร MD2 x ตราดสีทอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและประเมินผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุ์ดีเด่นในหลายพื้นที่ปลูกเพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2012 ผลกระทบของหญ้าขนเล็กและการควบคุมในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ผลกระทบของหญ้าขนเล็กและการควบคุมในไร่อ้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การลดการแข่งขันของวัชพืชในมันสำปะหลังโดยปลูกถั่วพุ่มเป็นพืชแซมร่วมกับการใช้สารกำจัดวัชพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ศักยภาพของพืชคลุมดินต่อการควบคุมวัชพืชในมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 4 21 0 1
  2023 การประเมินผลผลิตและคุณภาพการบริโภคสายพันธุ์ถั่วลิสง และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใช้เพาะปลูกในภาคกลางของประเทศไทยสำหรับผลิตถั่วลิสงฝักสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 การประเมินพันธุ์และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตถั่วเหลืองในเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2023 ศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 แผนงานการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2022 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 0 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับเขตภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การคัดเลือกระยะปลูกและสายพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ด และต้นถั่วลิสงแห้งอาหารสัตว์บนพื้นที่นาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 1
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตข้าวโพดในฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การจัดการวัชพืชแบบผสมผสานในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การทดลองข้าวโพดในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวข้าวดอกมะลิ 105 และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเพนียด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
  2015 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 8 0 0
  2015 ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพข้าวเปลือกและแมลงในโรงเก็บ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การประเมินผลกระทบของโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ม.ก. 0 0 0 0
  2014 โครงการคุณูปการงานวิจัยด้านสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีสินค้าคือข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ไก่ โค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2012 การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 10 0 0
  2009 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 46 Project 9 13 0 1
  2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 การจัดการและการพัฒนาพันธุ์อ้อยน้ำตาล และอ้อยพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยน้ำตาลที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่ดีในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิตและความต้านทานต่อโรคยอดไหม้สำหรับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2018 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การสำรวจและการควบคุมวัชพืชร้ายแรงในไร่อ้อยเขตภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 8 ผู้ร่วมวิจัย โรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2017 โครงการวิจัยประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน และอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ชุมพรเคทีเกษตรภัณฑ์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมจากสายพันธุ์พ่อแม่ที่เป็นข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดในช่วงฤดูปลายฝนและฤดูแล้งในจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2016 การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 0 0 0
  2016 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมจากสายพันธุ์พ่อแม่ที่เป็นข้าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมกับผลสดและอุตสาหกรรมสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไพร์ม วู้ด แพลนเตชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2015 ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมภายใต้วิธีการเพาะปลูกแบบปกติและการลดการไถพรวนในฤดูฝนและฤดูแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2015 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 7 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 1
  2015 การผสมข้ามชนิดระหว่าง Saccharum officanarum และ Saccharum spontaneum และการประเมินความทนแล้งของอ้อยลูกผสมในระยะแตกกอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูลการตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ปีที่ 2 ต่อเนื่องปีที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2015 การประเมินผลการวิจัยด้านข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2014 สำรวจศัตรูพืชที่สำคัญของไร่อ้อยในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์ และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 ระบบการผลิตไม้โตเร็วหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีปตท. บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2014 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีที่ 5 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 1 2 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2014 การจัดการระบบการผลิตกระถินหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และผลิตพลังงานแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือกสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2014 การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 การชักนาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยการใช้รังสีแกมมาและสาร Ethyl methanesulfonate (EMS) ในอ้อย และการคัดเลือกสายพันธุ์ทนแล้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเชิงการค้าในระบบ 3 สายพันธุ์และการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวลูกผสม KUH1 และ KUH2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 สารเสริมอาหารเพื่อฉีดพ่นทางใบต่อการเจริญเติบโตของข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาธนาคารความรู้ข้าวอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2013 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโรงงานแม่รวย จำกัด 0 0 0 0
  2012 การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โรงงานแม่รวยจำกัด 0 0 0 0
  2012 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยออยล์เอทานอลจำกัด 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2011 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดเพื่อเพิ่มการงอกและการตั้งตัวของต้นกล้าหญ้า Paspalum vaginatum พันธุ์ Seaspray ผู้ร่วมวิจัย เงินบริจาคจาก บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด 1 2 0 0
  2010 slag Utilization for Agriculture in Thailand ผู้ร่วมวิจัย Siam Steel Mill Services Limited 0 0 0 0
  2009 การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดิน และอ้อย (อ้อยปลูก) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.1 การวิจัยระบบการจัดการวัชพืชในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0