Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2546

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 2 0 0
  2019 การดำเนินการระบบน้ำก่ำโดยประชาชนและเครือข่ายสรรพสิ่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2016 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน โดยวิธีการคาดการณ์พายุฝน ในพื้นที่ลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 7 0 0
  2023 โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0
  2023 โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูล หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0
  2023 โครงการศึกษาปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 0 0 0
  2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2021 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 6 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0