Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2540
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 7 15 0 0
  2021 เครื่องฟลูออโรมิเตอร์อย่างง่ายสำหรับการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 0 1 0 0
  2019 การวิเคราะห์แยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน และการประยุกต์ใช้การวัดค่าสีแดง เขียว น้ำเงิน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2019 การวิเคราะห์แยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน และการประยุกต์ใช้การวัดค่าสีแดง เขียว น้ำเงิน หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การแยกโลหะทองแดงออกจากน้ำเสียโดยใช้เทคนิคซีเมนเทชัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 0 1 0 0
  2016 การศึกษาการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงโดยใช้ผงสมุนไพรตะโก หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 หน่วยวิจัยเคมีแบบยั่งยืน (การออกแบบการทดลองทางเคมี/งานวิจัยอย่างง่าย และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน) หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนหน่วยวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 5 0 0
  2015 การวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในตัวอย่างปัสสาวะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 ความรู้เคมีสู่ชุมชน-ช่วยให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้และนำเสนอการทดลองเคมีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2013 การแยกโลหะหนักออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยใช้เทคนิคซีเมนเทชันด้วยลวดและตะปูเหล็ก หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2013 การสร้างเคาเตอร์อิเลคโทรดแบบพ่นเคลือบสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 2 0 0
  2013 หน่วยวิจัยเคมีแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี 3 2 0 0
  2010 การปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใช้ GPGPU รุ่นล่าสุดเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การใช้ Open-Sources Software สำหรับวิธี MD-ONIOM โดยการใช้ GPGPU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโมเดลให้ดียิ่งขึ้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 16 54 1 0
  2018 การสังเคราะห์อนุภาคควอนตัมแบบจุดของคอปเปอร์แอนติโมนีซัลไฟด์บนอิเล็กโทรดของทังสเตนออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นทางเลือกสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2018 การสังเคราะห์และการหาคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำคอปเปอร์บิสมัทเทลลูไรด์ที่เจือด้วยอินเดียมเพื่อใช้เป็นต้นแบบของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีศักยภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0
  2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 14 52 1 0
  2009 การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพื่อการทำนายค่า 1H-NMR chemical shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทำละลาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาวิธี MD-ONIOM เพื่อการทำนายค่า 1H-NMR chemical shifts ของโมเลกุลเอมีนในตัวทำละลาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0