Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 0 12 0 0
  2016 การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลจากเครื่องมืออวนจมปูบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรปูม้าในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การแพร่กระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณแหล่งเลี้ยงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การศึกษาความหลากชนิดและชีวประวัติของปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปูและการประยุกต์ไปใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2013 การใช้ปลิงทะเลเพื่อบำบัดดินตะกอนที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งมีชีวิตหน้าดินอันเนื่องมาจากการตายของไม้แสมขาว (Avicennia alba Bl.)ในป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ไบโอบอลจากสัตว์ทะเลด้อยค่าสู่การฟื้นฟูทะเลอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2010 การทดลองใช้โป๊ะเชือก; เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 ขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2015 ความหลากหลายของเห็ดทะเลเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2012 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ (สำรวจและเก็บตัวอย่างทรัพยากรชายฝั่ง) หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองแสนสุข 0 0 0 0