โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 3 0 0
2018 ความผันแปรทางพันธุกรรมของกลุ่มยีนที่ตอบสนองต่อแหล่งเพาะพันธุ์ที่ความเข้มแสงแตกต่างกันในยุงพาหะมาลาเรีย (Anopheles dirus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 พันธุศาสตร์วิวัฒนาการของยีนภูมิคุ้มกันกลุ่ม TOLL ในยุงพาหะโรคมาลาเรีย (Anopheles baimaii) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาความเข้มข้นระดับวินิจฉัยของสารไพรีทรอยด์ที่ใช้ควบคุมยุงลายบ้านและการตรวจหาความต้านทานสารไพรีทรอยด์ในยุงลายบ้าน : ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาความเข้มข้นระดับวินิจฉัยของสารไพรีทรอยด์ที่ใช้ควบคุมยุงลายบ้านและการตรวจหาความต้านทานสารไพรีทรอยด์ในยุงลายบ้าน : ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 4 6 0 0
2020 Artisang: ผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนเลือดเพื่อการเพาะเลี้ยงยุงในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และในการควบคุมด้วยเทคนิคการทำหมันยุง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดแทนเลือดด้วยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2019 ความผันแปรทางพันธุกรรมของกลุ่มยีนที่ตอบสนองต่อแหล่งเพาะพันธุ์ที่ความเข้มแสงแตกต่างกันในยุงพาหะมาลาเรีย (Anopheles dirus) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิกทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 พันธุศาสตร์วิวัฒนาการของยีนภูมิคุ้มกันกลุ่ม TOLL ในยุงพาหะโรค มาลาเรีย (Anopheles baimaii) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาความเข้มข้นระดับวินิจฉัยของสารไพรีทรอยด์ที่ใช้ควบคุมยุงลายบ้านและการตรวจหาความต้านทานสารไพรีทรอยด์ในยุงลายบ้าน : ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2015 การพัฒนาแผนที่ภูมิศาสตร์การต้านทานสารฆ่าแมลงผ่านกระบวนการจำแนกการต้านทานสารฆ่าแมลงและความสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสและยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในราชอาณาจักรไทย: จากห้องปฏิบัติการสู่ภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การศึกษาความไวต่อสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ของยุงยักษ์ Toxorhychites splendens หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบของ Temephos และ Pyrethroid ที่มีต่อยุงยักษ์ Toxorhynchites splendens หัวหน้าโครงการ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2011 การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเซลลูเลสจากลำไส้ของแมลงสาบสุรินัม Pycnoscelus surinamensis หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management) ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเซลลูเลสและไลเพสจากแมลงแกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 8 8 0 0
2018 Determining discriminating concentrations in bottle assays for insecticide compounds that are unstable on filter papers, and for some selected compounds suitable for filter paper impregnation หัวหน้าโครงการ องค์การอนามัยโลก 0 0 0 0
2014 การทดสอบผ้ามุ้งชุบสารเคมีกับยุงก้นปล่องมินิมัสจากประเทศลาวในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย World Health Organization 0 0 0 0
2014 การประเมินประสิทธิภาพของมุ้งเคลือบสารอัลฟาไซเพอร์เมทรินภาคสนามต่อประชากรยุงมินิมัสด้วยกระท่อมทดลองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย World Health Organization 0 0 0 0
2012 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 4 0 0
2012 การจับยุงโดยคนเพื่อศึกษาชีววิทยา การถ่ายทอดโรค การต้านทานสารเคมี ของยุงก้นปล่องตามแนวชายแดนไทย ลาว ผู้ร่วมวิจัย Global Funds 0 1 0 0
2011 การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2010 การตรวจสอบทางชีวเคมีเพื่อศึกษากลไกการดื้อยาไพรีทรอยด์ของยุงลายในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2010 Disease pathogens in field collected Anopheles mosquitoes and parasite transmission in Thailand หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2009 ชีววิทยา นิเวศวิทยาและความสำคัญทางด้านระบาดวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2008 การสร้างสายพันธุ์ Trichoderma reesei ให้สามารถผลิตเซลลูเลสปริมาณสูงด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2008 การใช้สารสกัดจากวัชพืชเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0